Faruk Yalçın ZOO

Ara
Close this search box.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

SATICI :
Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-posta :
MERSİS no. veya vergi kimlik no :

ALICI (TÜKETİCİ):
Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-posta :

SATIN ALINAN ÜRÜN:
Sipariş No :
Alınan Ürün Adı :
Alınan Ürün Kodu :
Ürün Bedeli :
Nakliye Hizmet Bedeli :
Toplam Satış Bedeli :
Ödeme Şekli :
Fatura Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi No. :
Fatura Tarihi :
Sözleşme Tarihi :


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu Sözleşme, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.
2.2. İşbu Sözleşmenin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, işbu Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. İşbu Sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcıdır. İşbu Sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir. İşbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme 3 (üç) yıl boyunca Satıcı tarafından saklanacak olup Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında belirtilen e-posta adresi üzerinden talep edilmesi halinde Alıcı ile paylaşılacaktır.
3.2. Alıcı, 1. maddede belirtilen Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri ve ayrıca internet sitesinde yer alan, sipariş ve ödeme koşullarının yer aldığı sipariş, ödeme ve/veya kullanım bilgilerini okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.
3.3. İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından satın alınan bilet/biletler fiziki olarak Alıcı’ya gönderilmeyecek olup satışa konu bilet/biletler Alıcı tarafından bildirilen e-posta adresine QR kod olarak gönderilecektir. Alıcı bilet/biletlerin yalnızca kendisi tarafından bildirilen e-posta adresine veya telefon numarasına SMS şeklinde QR kod olarak gönderileceğini, hayvanat bahçesine girişinin bu QR kod ile sağlanacağını ve yıllık üyelik haricinde alınan biletlerin yalnızca bir seferlik giriş hakkı tanıdığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından “yıllık üyelik” konsepti kapsamında bilet alımı yapılması halinde, bilet Satıcı tarafından Alıcı’nın e-posta adresine veya telefon numarasına SMS şeklinde bir yıl süre boyunca hayvanat bahçesine istediği sayıda giriş yapmasına olanak sağlayacak şekilde üretilmiş QR kod olarak gönderilecektir. Alıcı, yıllık üyelik konsepti kapsamında bilet alımı yaptığında, biletin fiziki olarak gönderilmeyeceğini, kendisi tarafından bildirilen e-posta adresine gönderileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yıllık üyelik konsepti kapsamında Alıcı’ya gönderilen QR kod yalnızca Alıcı tarafından kullanılabilecek olup FYZOO’nun hayvanat bahçesine girişlerde kimlik kontrolü yapma ve kimliğini doğrulayamadığı kişiyi hayvanat bahçesine almama hakkı saklıdır.
3.5. E-posta veya SMS olarak gönderilen QR kodlara herhangi bir nedenle erişilememesi ve bu durumun Satıcı’ya bildirilmesi halinde, Satıcı bilete ilişkin QR kodu tekrar üreterek Alıcı ile Alıcı tarafından bildirilen iletişim adresi üzerinden paylaşacaktır.
3.6. Satıcı, Sözleşme konusu ürün ve/veya malın sağlam, eksiksiz, listelendiği şekle ve niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı tarafından verilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları karşılamayı Alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluk Alıcı’ya aittir.
3.7. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
3.8. Satıcı, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında Alıcı veya üçüncü kişilerce iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.9. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e‐posta ve elektronik posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
3.10. Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan giderler, masraflar ve sair zararlar Alıcı’ya aittir.
3.11. Kargo ücretinin internet sitesinde/uygulamada bulunan ürün tanıtım sayfasında ücretsiz gösterildiği ve buna göre işbu Sözleşmede de “0,00 TL” olduğu durumlar haricinde; kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo bedeli, ürün bedeline dâhil değildir.
3.12. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
3.13. 18 yaşından küçük kişiler, satışa sunulan Satıcı ürünlerini, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, satın alamaz.
3.14. Alıcı, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul eder.
3.15. İnternet Sitesi’nden kredi kartı ile alışveriş yapılabilir. Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince masraf, ücret, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Satıcı’nın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
3.16. Siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle kullanılamaması halinde kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki gibi olacaktır: – Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden internet sitesinde yer almaktadır. Satın Alan kredi kartı ile alışveriş yapabilir. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme alınamayacak olup kredi kartından işbu Sözleşme uyarınca Alıcı tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı anda işleme alınacaktır. – Kredi kartı ile alınmış ürünlerin iadesi durumunda Satıcı Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapılmaz. Satıcı bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince Alıcı’ya nakit olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına iadelerde ise, Satıcı’nın, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir. – 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı’ya gönderilmesi gerekmektedir. Alıcı tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.17. Alıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen kendisine ait bilgilerin internet sitesine/uygulamaya girdiği bilgiler olduğunu, bu bilgileri herhangi bir sebeple yanlış veya eksik girmesi halinde dahi bu Sözleşme’nin kendisi tarafından sağlanan bilgilerle geçerli olacağını, Satıcı’nın Alıcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmadığını ve ayrıca, Alıcı işbu Sözleşme’nin ifa edilebilmesi için Satıcı’ya aktardığı kişisel verileri ile sair bilgilerinin, Sözleşme’nin ifası kapsamıyla sınırlı olmak üzere ve Sözleşme konusu ürünün gönderilebilmesi için posta hizmet sağlayıcılara aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.18. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Alıcı, sistem hatalarına dayanarak Satıcı’dan herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
4. CAYMA HAKKI
4.1. Alıcı; malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.
4.2. Cayma bildirimi Satıcı’nın aşağıda belirtilen adreslerinden birine yapılabilir: – Piri Reis Mahallesi Tuzla Cadde No: 297/ Darıca/Kocaeli adresine iadeli taahhütlü posta gönderme suretiyle veya – info@wordpress-1153622-4101300.cloudwaysapps.com e-posta adresine.
4.3. Satıcı, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı ve ürün bedelini Alıcı’ya iade etmeyi taahhüt etmektedir.
4.4. Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1 uyarınca cayma hakkının aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:
4.5. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
4.6. Tüketicinin istekleri, talepleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
4.7. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
4.8. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
4.9. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
4.10. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
4.11. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
4.12. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
4.13. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,
4.14. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler,
4.15. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin,
4.16. Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin,
4.17. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen ve
4.18. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.
4.19. Tek orijinal olarak üretilen ürün veya eserlerin tamamı 4.3. maddesinde anılan nedenlerle haklarında 4.1. maddesinde belirtilen cayma hakkı kullanılamayacak mallardandır. Bu tür mallar, 4.1. maddesinde ifade edilen cayma hakkının istisnasıdır. 4.1. maddesinde belirtilen cayma hakkının orijinal olarak üretilen sanat eserleri için değil ve fakat sayılı baskı olarak çoğaltılmış eserler için kullanılabilmesi mümkündür.
4.20. Alıcı, çevrimiçi hediye kuponu, kodu, belgesi vb. şekildeki elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve de kendisine anında teslim edilen gayri maddi mallarda cayma hakkını kullanamaz.
5. UYULMASI GEREKEN KURALLAR
5.1. Alıcı, Satıcı’nın hizmet verdiği hayvanat bahçesinde bulunduğu süre boyunca hayvanat bahçesinde yer alan uyarılar da dahil olmak üzere kendisine yazılı ve/veya sözlü olarak bildirilecek tüm kurallara uyacağını, bu kapsamda hayvanat bahçesinde yer alan hiçbir canlıya zarar vermeyeceğini, hayvanat bahçesindeki canlılara etkinlikler kapsamında hayvanat bahçesi görevlileri gözetimi altında izin verilen yiyecekler dışında herhangi bir yiyecek/içecek verilmesinin kesinlikle yasak olduğunu, hayvanlara belirlenen kurallar dahilinde yaklaşılabileceğini ve belirtilen alanlar dışında hayvanlara yaklaşılmaması gerektiğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Alıcı, hayvanat bahçesindeki kurallara uymaması neticesinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını, kurallara uymaması nedeniyle kendisi ya da yanında ziyaretçi olarak bulunan üçüncü kişilerin zarara uğraması halinde bu zarardan Satıcı’nın herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını bildiğini ve Satıcı’dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3. Alıcı, hayvanat bahçesindeki ziyareti sırasında başta hayvanlara olmak üzere hayvanat bahçesindeki çalışanlara, kendisine ve yanında bulunan diğer ziyaretçi/ziyaretçilere, eşyalara ve her türlü bitkiye zarar verecek olan tüm davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
5.4. Satıcı’nın sunduğu hizmetlerden biri olan hayvanların evlat edinmesi ile elde edilecek gelirlerin Satıcı tarafından belirlenen bir kısmı, hayvanlar/bitkilerin korunması için yine Satıcı tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlara yardım yapılması şeklinde değerlendirilebilecektir.
5.5. Hayvanların evlat edinilmesi programından yararlanılması halinde “evlat edinme” ibaresi sembolik bir ifadedir. Bu kapsamda evlat edinilen hayvanlar, hayvanat bahçesinden çıkarılamaz, onlara Alıcı tarafından isim verilemez ve/veya evlat edinilen hayvanlar üzerinde herhangi bir hak iddia edilemez. Evlat edinme süresi evlat edinme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca devam eder.
6. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
6.1. Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 117 ve devamı maddelerinde yer alan borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.
7. MÜCBİR HALLER
7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Bu taktirde Taraflar, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
8. YETKİLİ MAHKEME
8.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
8.2. İşbu Sözleşme elektronik ortamda Alıcı tarafından okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
8.3. İşbu Sözleşme Alıcı’nın elektronik onayı tarihinde düzenlenmiş ve elektronik olarak Alıcı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.