Faruk Yalçın Zoo

HER GÜN SAAT 19:00’A KADAR ZİYARETE AÇIĞIZ!

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Turizm Eğitim İnşaat ve Tic. A.Ş. (“FYZOO” veya “Şirket”), 1990 yılında bu yana faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen ve kazancını hayvan ve bitkilerin korunmasına aktaran bir doğal yaşamı koruma merkezidir.

FYZOO, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak gerek Türkiye’de yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve gerekse uluslararası arenada kabul görmüş diğer hukuki uygulamalara uygun şekilde hareket etmeyi kendisine hedef belirlemiştir. Verdiğimiz hizmetler kapsamında müşterilerimize, potansiyel müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve bunların çalışanları ile yetkililerine, ziyaretçilerimize, çalışanlarımıza ve ayrıca iş süreçleri gereği kişisel verileri işlenen üçüncü kişilere ilişkin bazı ticari, hukuki ve/veya kişisel verileri işliyoruz. Bu kişisel veriler, tarafımızca, herhangi bir sözleşme ile veya yürürlükteki mevzuat uyarınca ticari sır olarak belirlenmemiş olsa dahi yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmedikçe ve/veya sözleşme ilişkisi kapsamında verilen hizmet kapsamında üçüncü kişilerle paylaşım yapılması gerekli değil ise paylaşılmamaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

Aydınlatma Metnimiz, müşterilerimizin, kullanıcılarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve bunların çalışanları ile yetkililerinin ve ayrıca iş süreçleri gereği kişisel verileri işlenen üçüncü kişilere ilişkin kişisel verilerin tarafımızca nasıl ve ne amaçla işlendiği, nasıl korunduğu ve ne kadar süre muhafaza edildiği hususlarında genel koşullara ilişkin olarak ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm kavram ve ifadeler, KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen tanımları ifade etmektedir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu metin, yürürlükteki mevzuata ve Şirketimizin uygulamalarına göre gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Metnin son haline www.farukyalcinzoo.com alan adlı internet sitemizden (“İnternet Sitesi”) erişebilirsiniz.
1.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME KOŞULLARI
FYZOO tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesinde uygulanması gereken temel prensipler sayılmıştır. Bu kapsamda, kişisel veriler;
– FYZOO ürün ve/veya hizmetlerinin satın alınması ile;
– FYZOO’ya ürün veya hizmet sunduğunuzda;
– FYZOO ile herhangi bir vasıta ile iletişime geçtiğinizde;
– Pazarlamaya yönelik gönderdiğimiz ticari elektronik iletileri almayı talep veya tercih ettiğinizde;
– FYZOO’ya iş başvurusu yaptığınızda ve/veya FYZOO’da çalışmaya başladığınızda;
– FYZOO tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarımıza katıldığınızda,
– FYZOO’yu ziyaret ettiğinizde ve
– İnternet Sitemizi ziyaret ettiğinizde
Aydınlatma Metnimizde ve belirlenen kurallar doğrultusunda işlenmektedir.
FYZOO, KVKK kapsamında belirtilen kurallar ile temel ilke ve prensiplere uygun davranmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun ve ayrıca belirli, açık ve meşru amaçlarla işliyoruz, doğru ve gerektiğinde güncel olmasını ve ayrıca işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasını sağlıyoruz ve de ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklıyoruz.
İşlenen kişisel verileriniz, FYZOO ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte İnternet Sitesi üzerinden veya FYZOO’yu ziyaret ettiğiniz durumlarda doldurduğunuz formlar vasıtasıyla e-posta adresiniz, isim ve soy isim bilgileriniz, adres veya telefon numaranız gibi kişisel verileriniz işlenmekte ayrıca internet sitesi üzerinden, IP adresiniz, kullanımınız ile ilgili başlangıç ve bitiş bilgileri ile kullanımınızın türü ve kapsamı ile birlikte tarayıcınızın ve işletim sisteminizin türü de kaydedilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızası olmaksızın FYZOO tarafından işlenmemektedir.
Çevrimiçi veya çevrimdışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel veriler, FYZOO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılan süre boyunca, ilgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce verdiği rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiği açık rıza veyahut da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde işlenmektedir.
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL PRENSİPLER
Kişisel veriler, FYZOO tarafından verilen hizmetlerin amaçlarıyla orantılı olarak, FYZOO’nun faaliyetlerini sürdürmesi, daha iyi hizmet vermesini sağlamak, verdiği hizmetin kalitesini ölçmek ve geliştirmek, bayilerimizin, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, iş başvurularını işleme almak ve değerlendirmek, Şirketimiz ile iş ilişkisi kurmuş kişilerle iletişimi sağlamak, yürürlükteki mevzuata uygun davranmak, elektronik posta ile bülten göndermek ve bildirimlerde bulunmak amaçlarıyla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde açık rıza alınmak koşulu ile veya yürürlükteki mevzuat kapsamında açık rıza alınması gerekmemesi halinde açık rıza alınmaksızın işlenmektedir.
Kişisel veriler yalnızca FYZOO faaliyetleri kapsamında toplanacak, toplanma amaçları ile ilişkili olarak kullanılacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen kuralları ve de istisnaları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması öncelikli amaçlarımızdandır. Bu sebeple, kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması amacıyla Şirketimiz tarafından gerekli teknik ve idari gereklilikler yerine getirilmektedir.
Kişisel verilere yalnızca bu konuda yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilmektedir ve Şirketimizde çalışan ve/veya Şirketimiz ile bir sözleşme ilişkisi içinde bulunan yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişmesi yasaklanmıştır. Bu kapsamda belirtmek isteriz ki; Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır.
3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verilerin aktarılması konusunda yürürlükteki mevzuata uygun şekilde hareket ederiz. Kural olarak, FYZOO tarafından ilgili kişilere ilişkin kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. FYZOO, kişisel verileri KVKK’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak; ilgili mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan ve ayrıca, KVKK’da öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.
İnternet sitemizin ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, kullanıcı deneyimini ölçümlemek gibi amaçlar ile yurt dışında yer alan ve yukarıda belirtilen hizmet sağlayıcılar ile çalışıyoruz. İlgili hizmet sağlayıcıların kişisel verileri işleme politikaları bakımından FYZOO’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığından, ilgili hizmet sağlayıcıların politikalarını da incelemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.
4. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verilerin işlenmesi bakımından, yürürlükteki mevzuattaki tanım uyarınca veri sorumlusu, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Turizm Eğitim İnşaat ve Tic. A.Ş.’dir.
İlgili kişiler, KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin yalnızca otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde söz konusu zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur.
Yürürlükteki mevzuattan doğan bu hakları kullanmak için, ilgili kişi, bu yöndeki talebini KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, FYZOO’nun aşağıda belirtilen adresine; adı ve soyadı ve de imzası ile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numarası ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile Başvuru Formu’nu doldurmak sureti ile başvuruda bulunabilmektedir.
İlgili kişi veya temsile yetkili vekili tarafından yapılacak başvuru, FYZOO tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Başvuru yöntemleri ve adresleri aşağıda belirtilmiştir:

Başvuru Yöntemi
Başvuru sahibi, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Turizm Eğitim İnşaat ve Tic. A.Ş. adresine bizzat gelerek kimliğini tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeler ile Başvuru Formu’nu doldurmak sureti ile başvuruda bulunabilir.
Başvuru sahibi, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Turizm Eğitim İnşaat ve Tic. A.Ş. adresine noter marifeti ile veya iadeli taahhütlü olarak şahsen veya kendisini temsile yetkili bir vekil ile Başvuru Formu’nu doldurmak sureti ile başvuruda bulunabilir.
Başvuru sahibi, farukyalcinhayvanatbahcesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile kayıtlı elektronik posta marifeti ile başvuruda bulunabilir.